III SPOTKANIE EKSPERTÓW – FIZJOTERAPIA ORTOPEDIA REUMATOLOGIA

13 grudnia 2019 roku w Poznaniu odbędzie się III Spotkanie Ekspertów FIZJOTERAPIA ORTOPEDIA REUMATOLOGIA. Zapraszamy do uczestnictwa.

Komunikat:

13.12.2019r.

Godzina: 11-17

Miejsce: Sala Senatu w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a

Sesja I: Leczenie dysfunkcji kończyny górnej

Sesja II: Leczenie skoordynowane

Więcej informacji:

III Spotkanie Ekspertów FIZJOTERAPIA ORTOPEDIA REUMATOLOGIA

 

3se

3 najbliższe posiedzenia Executive Committee European Region World Confederation for Physical Therapy

Najpierw w Pabianicach, a następnie w Sewilli i Pradze obradować będzie Komitet Wykonawczy Światowej Konfederacji Fizjoterapii ER-WCPT.

Przedstawiciele Komitetu będą opowiadać podczas wykładów o wizji rozwoju fizjoterapii, jaką ma WCPT – John Xerri de Caro z Malty.

Obrady będą odbywać się w czwartek i w sobotę, a w piątek przedstawiciele europejskich władz Konfederacji będą gośćmi Kongresu, będą obecni także na wieczornym bankiecie.

Zapraszamy do rejestracji: XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

wcpterpabianice-1024x171

Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego z/s w Zgorzelcu

                 W dniu 19 września 2019 roku w Zgorzelcu w Ośrodku Rehabilitacji ul. Konarskiego 5b, odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Przybyli na nie członkowie Zarządu w osobach:

 1. Prezes Zarządu – Zbigniew Śliwiński

 2. Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Kassolik (nieobecny)

 3. Wiceprezes Zarządu – Marzena Kobylańska

 4. Skarbnik – Beata Michalak

 5. Sekretarz – Wojciech Kufel

 6. Członek zarządu – Andrzej Czamara (nieobecny)

 7. Członek zarządu – Bartłomiej Halat

oraz reprezentujący Komisję Rewizyjną:

 1. Jacek Hyży

 2. Barbara Orłowska (nieobecna)

 3. Bartosz Wójcik (przewodniczący)

Jak i Sąd Koleżeński:

 1. Waldemar Andrzejewski (nieobecny)

 2. Dorota Brudz (przewodnicząca)

 3. Karolina Mołek (nieobecna)

                     Obrady rozpoczęły się powitaniem przez prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Dolnośląsko – Nadodrzańskiego (PTF ODN) prof. Zbigniewa Śliwińskiego wszystkich przybyłych. Prezes przedstawił statut Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i regulamin obowiązujący oddziały w/w stowarzyszania. Przedstawiono program zjazdu, który obejmował dwa terminy rozpoczęcia wyborów. Pierwszy o godz. 17.00 drugi 15 min później w przypadku braku quorum (zgodnie ze statutem i uchwałą zarządu oddziału w sprawie ustalenia terminu zebrania wyborczego – uchwała nr 1/08/2019 z dnia 19.08 2019).

Po rozpoczęciu zebrania w drugim terminie, punktem obrad było wybranie przewodniczącego i sekretarza Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTF ODN. Spośród przybyłych zgłoszono kandydaturę mgr Doroty Brudz – przewodniczącej zebrania oraz mgr Beaty Kurant – sekretarza zebrania. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym /za 51, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0/.

Następnie dokonano wyboru osób do Komisji Mandatowej /3 osoby –przewodniczący i 2 członków/. Spośród zebranych zgłoszono następujące kandydatury:

1. Jacek Hyży

2. Anna Morawska

3. Albert Wilczyński

                   Następnie postawiono wniosek o zamknięciu listy w głosowaniu jawnym. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie. Listę poddano jawnemu głosowaniu. Przyjęto jednogłośne /za 51, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0/.

Komisja Mandatowa pracowała w składzie:

1. Jacek Hyży – przewodniczący

2. Anna Morawska – członek

3. Albert Wilczyński – członek

                         Równocześnie rozpoczęła pracę Komisja Mandatowa stwierdzając ogólną liczbę członków PTF ODN w liczbie 525 członków, w tym uprawnionych do głosowania 67. Aby zebranie sprawozdawczo-wyborcze było prawomocne w pierwszym terminie powinno uczestniczyć w nim minimum 50%+1, czyli 263 fizjoterapeutów. W związku z brakiem quorum zebranie zgodnie z informacją przekazaną w trybie ustawowym odbyło się w drugim terminie, a decyzje – głosowania mogą zapadać normalną większością głosów.

W zebraniu uczestniczyło 51 członków, w związku z powyższym zebranie jest prawomocne w drugim terminie.

Następnie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej /3 osoby – przewodniczący i 2 członków/. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Katarzyna Łachacz

2. Małgorzata Zabłocka

3. Elżbieta Woźniak

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie /za 51, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0 /.

Skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Katarzyna Łachacz – członek

2. Małgorzata Zabłocka – przewodnicząca

3. Elżbieta Woźniak – członek

Kolejnym punktem był wybór osób do Komisji Uchwał i Wniosków /4 osoby –przewodniczący i 3 członków/. Spośród zebranych zgłoszono następujące kandydatury:

1. Dariusz Milko

2. Krzysztof Aleksandrowicz

3. Bartłomiej Halat

4. Michał Cichosz

                         Postawiono wniosek o zamknięciu listy w głosowaniu jawnym. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie. Następnie poddano w jawnym głosowaniu listę kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Większością głosów /49 za, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 2/ wybrano Komisję Uchwał i Wniosków:

1. Dariusz Milko – przewodniczący

2. Krzysztof Aleksandrowicz – członek

3. Bartłomiej Halat – członek

4. Michał Cichosz – członek

                       Kolejną częścią obrad było przedstawienie przez prezesa PTF ODN prof. Zbigniewa Śliwińskiego sprawozdania z działalności za lata 2015 – 2019. Następnie skarbnik dr Beata Michalak przedstawiła sprawozdanie finansowe za lata 2015 – 2019.

                    Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli dokumentacji i finansów Zarządu PTF ODN w latach 2015 – 2019, przedstawiła swoje sprawozdanie nie stwierdzając nieprawidłowości.

Odczytano sprawozdanie z prac Sądu Koleżeńskiego, który stwierdza że w latach 2015-2019 nie została skierowana żadna skarga ani jakakolwiek inna sprawa wymagająca wyjaśnień lub interwencji.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej wystąpiono o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Głosowanie przeprowadzono jawnie. W głosowaniu uczestniczyło 49 osób /za 47, przeciw 0, wstrzymujących się 2/.

Komisja Rewizyjna i delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

Prezes Zarządu – Zbigniew Śliwiński

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Kassolik

Wiceprezes Zarządu – Marzena Kobylańska

Skarbnik – Michalak Beata

Sekretarz – Kufel Wojciech

Członek Zarządu – Andrzej Czamara

Członek Zarządu – Bartłomiej Halat

oraz reprezentujący Komisję Rewizyjną:

1. Jacek Hyży

2. Barbara Orłowska (nieobecna)

3. Bartosz Wójcik (przewodniczący)

i Sąd Koleżeński:

1. Dorota Brudz (przewodnicząca)

2. Waldemar Andrzejewski

3. Karolina Mołek

            Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Prezes Zarządu prof. Zbigniew Śliwiński podziękował wszystkim członkom Zarządu wręczając im pamiątkowe dyplomy za udział w pracach Zarządu.

Kolejnym punktem były wybory do władz nowego zarządu na lata 2019-2023. Zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Zbigniew Śliwiński
 2. Beata Michalak
 3. Beata Kurant
 4. Dariusz Milko
 5. Michał Cichosz
 6. Paweł Czerwiński
 7. Krzysztof Aleksandrowicz
 8. Grzegorz Lewiński
 9. Bartłomiej Halat
 10. Przemysław Wdowiak
 11. Marzena Kobylańska
 12. Katarzyna Polerowicz – Borsuk
 13. Wojciech Karczyński

 

             Przyjęto wniosek o zamknięciu listy, uprawnionych do głosowania 49 osób /za 48, przeciw 0, wstrzymujących się 1/. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach.

           Następnie przystąpiono do tajnego głosowania na Kandydatów do Zarządu Oddziału PTF ODN /. Głosowano maksymalnie na siedem osób z listy. W związku z otrzymaniem tej samej ilości głosów między kandydatami Krzysztofem Aleksandrowiczem a Grzegorzem Lewińskim przeprowadzono głosowanie uzupełniające. Uprawnionych do głosowania 49 osób /za 46, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 3/.

Do Zarządu z największą ilością głosów weszli:

 1. Zbigniew Śliwiński – 41

 2. Beata Michalak – 45

 3. Beata Kurant – 33

 4. Dariusz Milko – 25

 5. Michał Cichosz – 28

 6. Bartłomiej Halat – 26

 7. Krzysztof Aleksandrowicz – 39 (po głosowaniu uzupełniającym)

Następnie przyjęto propozycje kandydatów do Komisji Rewizyjnej /3 osoby, przewodniczący i 2 członków/. Zgłoszono następujące osoby:

 1. Przemysław Wdowiak

 2. Paweł Czerwiński

 3. Wojciech Karczyński

Postawiono wniosek o zamknięciu listy w głosowaniu jawnym. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie. Uprawnionych do głosowania 49 osób /za 49, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0/.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przemysław Wdowiak – przewodniczący

 2. Paweł Czerwiński – członek

 3. Wojciech Karczyński – członek

Następnie przyjęto propozycje kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono następujące osoby:

 1. Katarzyna Polerowicz – Borsuk
 2. Grzegorz Lewiński
 3. Marzena Kobylańska

Następnie postawiono wniosek o zamknięciu listy w głosowaniu jawnym. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie. Poddano głosowaniu listę kandydatów. Uprawnionych do głosowania 51, uczestniczyło 46 /za 45, przeciw 0, wstrzymało się od głosów 1/ .

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

 1. Katarzyna Polerowacz – Borsuk – przewodnicząca
 2. Grzegorz Lewiński
 3. Marzena Kobylańska

Następnie nowo wybrani członkowie Zarządu Oddziału Dolnośląsko- Nadodrzańskiego PTF udali się ukonstytuować władzę ODN PTF.

Skład nowego Zarządu i podział funkcji na kadencję 2019-2023:

Prezes Zarządu – Zbigniew Śliwiński

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Aleksandrowicz

Skarbnik – Beata Michalak

Sekretarz – Beata Kurant

Członek Zarządu – Dariusz Milko

Członek Zarządu – Michał Cichosz

Członek – Bartłomiej Halat

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Katarzyna Polerowicz – Borsuk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Przemysław Wdowiak

 

         Dalej dokonano wyboru kandydatów na delegatów Zarządu PTF ODN na Walne Zebranie PTF w Pabianicach (5-6 grudnia 2019). Spośród zebranych zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Zbigniew Śliwiński
 2. Beata Michalak
 3. Beata Kurant
 4. Krzysztof Aleksandrowicz
 5. Dariusz Milko
 6. Katarzyna Polerowicz – Borsuk
 7. Bartłomiej Halat
 8. Michał Cichosz
 9. Przemysław Wdowiak
 10. Wojciech Kufel
 11. Paweł Czerwiński
 12. Marzena Kobylańska
 13. Katarzyna Łachacz

W głosowaniu tajnym wybrano Delegatów na Walne Zebranie PTF w Pabianicach. Uprawnionych do głosowania 49 osób, głosowano maksymalnie na dziesięć osób z listy.

 

Wybrani Delegaci:

1. Zbigniew Śliwiński

 1. Beata Michalak
 2. Beata Kurant
 3. Krzysztof Aleksandrowicz
 4. Dariusz Milko
 5. Katarzyna Polerowacz – Borsuk
 6. Michał Cichosz
 7. Przemysław Wdowiak
 8. Wojciech Kufel
 9. Paweł Czerwiński

 

Lista rezerwowa:

1. Marzena Kobylańska

2. Katarzyna Łachacz

 

Po zakończeniu głosowań Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swoje propozycje na kolejną kadencję. Wnioskowano:

– o zmobilizowanie lub zobligowanie większej ilości fizjoterapeutów do uczestnictwa w spotkaniach PTF

– o uhonorowanie i nadanie odznaczeń dla zasłużonych dla rozwoju fizjoterapii na Dolnym Śląsku

Protokół sporządził sekretarz PTF ODN mgr Beata Kurant

II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł

 

Patronat nad tym wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, które odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2019 roku w Hotel Ambasador Premium, który znajduje się w Łodzi.

Tematem przewodnim będą: Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie.

 

W trakcie Sympozjum omówione będą zagadnienia związane z etiopatogenezą urazów, zapobieganiem im, diagnostyką, leczeniem, odżywianiem i rehabilitacją w sporcie.

Do udziału w Sympozjum zaproszeni są lekarze, fizjoterapeuci, studenci i trenerzy oraz inne osoby zainteresowane w/w tematyką.

 

336_280_baner_PTMSIW-0021

 

Tematyka Sympozjum:

 • Urazy tkanek miękkich – świeże i przeciążeniowe
 • Urazy wielowięzadłowe stawu kolanowego
 • Urazy więzadeł stawu skokowego w piłce nożnej i innych dyscyplinach
 • Pachwina piłkarska
 • Specyfika urazów w piłce nożnej kobiet i dzieci
 • Urazy mięśni
 • Tendinopatie
 • Odżywianie i suplementacja w okresie leczenia urazów
 • Relatywny Deficyt Energetyczny
 • Zapobieganie urazom
 • Rehabilitacja w świeżych  i przeciążeniowych urazach tkanek miękkich oraz w okresie pooperacyjnym
 • Genetyka
 • Medycyna regeneracyjna
 • Złamania zmęczeniowe kości
 • Dolegliwości stawu krzyżowo-biodrowego
 • Ocena zdolności wysiłkowych
 • Ból
 • Doping
 • Rola psychologia
 • Powrót do gry

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Marek Krochmalski

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Marcin Domżalski, Ewa Brzeziańska-Lasota, Dariusz Witoński

Goście specjalni m.in: Nicola Maffulli, Pier Paolo Mariani, Calagero Foti, Alison September, Henrique Jones

Zapraszamy do Rejestracji Online: www.sympozjum-ptmsiw.pl

Ważne informacje: Komitet Naukowy zachęca do zgłoszenia streszczeń referatów do 8 listopada 2019.

Ubezpieczenia dla członków PTF ze specjalną zniżką !

Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii może skorzystać ze specjalnej zniżki!

Przypominamy, że obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej musi być zgodne z powyższym Rozporządzeniem bez względu na ofertę towarzystwa ubezpieczeń.

Pamiętacie jednak, że przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w formie praktyki fizjoterapeutycznej oraz wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, samo obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wystarczy! W takim przypadku zachęcamy do posiadania zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia OC. Wynika to z faktu, że obowiązkowe OC nie obejmuje szkód wyrządzonych podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje zaś nie tylko szkody wyrządzone podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności, ale również może zadziałać jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem obowiązkowego OC. Oznacza to, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC dla danego zdarzenia ubezpieczeniowego, która jest ograniczona do 30 tys. euro, brakująca kwota uzupełniania jest sumą gwarancyjną dobrowolnego OC. Jedynym warunkiem koniecznym do skorzystania z tej opcji jest udzielanie ochrony w przypadku obu tych ubezpieczeń przez ten sam zakład ubezpieczeń.

Co więcej, dobrowolne ubezpieczenie OC często obejmuje szerszy katalog szkód, jak np. szkody w mieniu pacjentów powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku programu https://ptfubezpieczenia.pl, w zakresie ochrony dobrowolnego ubezpieczenia OC Fizjoterapeuty mieszczą się również takie czynności, jak:

 • Igłoterapia
 • Zabiegi manualne
 • Akupunktura
 • Akupresura
 • Osteopatia
 • Manipulacje
 • Mobilizacje
 • Mobilizacje per rectum
 • Mobilizacje per vaginam
 • czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM, dział 16, rozdział 93 tj. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne mieszczące się w ramach zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych – różne (87-99)
 • Szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z użytkowaniem urządzeń związanych z fizjoterapią w trakcie wykonywania świadczeń medycznych.
 • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa

Szczegółowy zakres ochrony znajdziecie na https://ptfubezpieczenia.pl/warunki-ubezpieczenia,126.html

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ubezpieczeniami, zachęcamy do kontaktu.

https://ptfubezpieczenia.pl/kontakt,127.html