Rzecznik Praw Fizjoterapeutów

Powołanie RPF jest realizacją jednego z ważnych postulatów środowiska. Funkcję stworzono z inicjatywy i na wniosek członków KRF.

Rzecznik będzie odpowiedzialny za monitorowanie zagrożeń związanych z godnością zawodową i dobrym imieniem oraz czynne wsparcie każdego fizjoterapeuty w przypadku powstania wątpliwości, czy godność ta nie została naruszona – szczególnie w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami. Jego zadaniem będzie także ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów.

RPF zostanie wybrany w II kadencji KRF. Kandydaturę zgłosi Prezes KRF na wniosek co najmniej pięciu członków KRF.

Fizjoterapeuta, który zechce sprawować funkcję Rzecznika musi:

– posiadać tytuł magistra fizjoterapii i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii,
– korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać wiedzę i doświadczenie, które daje rękojmię właściwego prowadzenia kontroli,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej,
– funkcji nie można łączyć z byciem członkiem w żadnym innym organie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (wyjątek: delegat Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów),
– warunkiem powołania jest też regularne opłacanie składki członkowskiej,
– rzecznik nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.